Regelgeving

Het Lidmaatschap.

Artikel 1.

 1. Verkrijging van het lidmaatschap kan geschieden door aanmelding bij de secretaris van de vereniging. Na
  bekendmaking van de aanmelding aan de leden heeft ieder lid van de vereniging het recht om binnen 14 dagen
  bezwaren tegen het verzoek aan te tekenen. Indien binnen deze termijn geer bezwaren zijn binnengekomen, zal het
  bestuur binnen 1 maand na aanmelding, haar besluit tot toelating schriftelijk aan het aspirant-lid en aan de
  leden van de vereniging bekend maken. Het nieuwe lid zal zijn aanmelding schriftelijk bevestigen middels het
  formulier waarmee hij/zij zich verbindt de vereniging op de juiste wijze te vertegenwoordigen.
 2. Door het verkrijgen van het lidmaatschap wordt men automatisch Bondslid en is men hiervoor contributieplichtig
  aan de NHB.
 3. Indien een schutter van een andere vereniging de wens te kennen geeft lid te willen worden van de
  ‘Voltreffers’, dient hij/zij een verklaring te overleggen dat hij/zij de vorige vereniging schuldvrij heeft
  verlaten.

 

Rechten van de leden.

Artikel 2.

 1. Alle leden der vereniging hebben toegang tot alle Algemene Ledenvergaderingen en het recht aldaar het woord te
  voeren en te stemmen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 der statuten.
 2. Alle leden der vereniging zijn verkiesbaar voor alle functies in de vereniging, echter met dien verstande dat
  twee of meer leden van één huisgezin nooit gezamenlijk in het bestuur zitting kunnen nemen en tevens met
  inachtneming van het bepaalde in artikel 9 der statuten.
 3. Alle leden der vereniging hebben recht op een exemplaar van de statuten en reglementen der vereniging, alsmede
  recht op toezending van het verenigingsorgaan en van voor alle leden bestemde mededelingen van de voorzitter.
 4. Alle leden der vereniging kunnen profiteren van alle faciliteiten welke door of vanwege de vereniging voor alle
  leden geboden worden.

 

Artikel 3.

 1. De leden verliezen de in artikel 2 bedoelde rechten onmiddellijk bij beëindiging van het lidmaatschap op grond
  van artikel 6.1 b en 6.1 c van de statuten.
 2. De leden verliezen de in artikel 2 bedoelde rechten onmiddellijk wanneer zij door het bestuur geschorst worden
  met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 der statuten.

Verplichtingen der leden.

Artikel 4.

 1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de ALV zal worden vastgesteld.
 2. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en reglementen van de vereniging, welke zij door het
  enkele feit van het lid zijn van de vereniging, geacht worden te kennen. Tevens zijn zij verplicht zich te
  houden aan de statuten en reglementen van de NHB en de afdeling.
 3. De leden zijn verplicht zich bij rechtsgeldig genomen besluiten neer te leggen en zich daar naar te gedragen.
 4. De leden worden geacht en hebben de plicht zich volgens algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen.
 5. De leden hebben de plicht om zich tijdens de in dit lid te noemen evenementen zodanig te gedragen, dat noch de
  naam van de Voltreffers, NHB en/of ontvangende vereniging, noch de naam van één der (bestuurs)leden van één
  dezer instituten in diskrediet wordt gebracht.
 • Onder auspiciën van de Bond georganiseerde:
  • Wedstrijden
  • Toernooien
 • Door de/een vereniging georganiseerde:
  • Onderlinge wedstrijden
  • Trainingen
  • Reizen
  • Niet nader te noemen evenementen
 1. De leden hebben de verplichting en worden geacht deel te nemen, te assisteren of werkzaamheden te verrichten
  t.b.v. activiteiten voortvloeiend uit de in ALV genomen besluiten.

 

Donateurs.

Artikel 5.

Donateurs zijn zij, die op geheel vrijwillige basis, een geldelijke en/of een andere vorm van materiële steun aan de
vereniging doen toekomen, zonder dat de vereniging de verplichting heeft om als tegenprestatie de betreffende gebruik
te laten maken van verenigingsfaciliteiten.

 

Artikel 6

 1. Opzegging van het donateurschap door de donateur kan ten alle tijden schriftelijk geschieden.
 2. De donateur kan geïnformeerd worden over het wel en wee van de vereniging.
 3. Om aan het gestelde in punt 2 te voldoen, kan de donateur:
 4. het clubbladblad “Rondom de Meet”toegezonden krijgen
 5. als toehoorder, zonder spreek- en stemrecht, aanwezig zijn bij de Jaarvergadering, als bedoeld in artikel 20
  van het Huishoudelijk Reglement.
 6. als toeschouwer aanwezig zijn tijdens verenigingswedstrijden.
 7. deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde feesten en partijen.

 

Rechten en verplichtingen van Ereleden en Leden van Verdienste.

Artikel 7.

 1. Alle rechten en verplichtingen van de leden als bepaald in de statuten in dit reglement zijn van toepassing op
  Ereleden en Leden van Verdienste.
 2. Ereleden zijn niet contributieplichtig aan de vereniging.

Geassocieerden

Geassocieerden zijn zij, die met toestemming van het bestuur en onder bepaalde schriftelijk vastgestelde
afspraken gebruik mogen maken van bepaalde verenigingsfacaliteiten
 

Financiën.

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 2. contributies van de leden
 3. bijdragen van donateurs
 4. subsidies
 5. ontvangsten uit wedstrijden
 6. andere inkomsten
 7. De hoogte van de contributie wordt middels de ALV met een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen voor een
  komend verenigingsjaar vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
  contributie betalen. Te weten:
 8. Seniorleden, die de volledige contributie betalen.
 9. Senior gezinsleden, leden waarvan reeds een gezinslid volledige contributie betaalt, die 75% van de
  verenigingscontributie betaald, vermeerderd met de bondscontributie.
 10. Junioren/aspiranten, die de ± halve contributie betalen, afhankelijk besluit ALV.

Contributieverplichtingen worden voor minimaal één verenigingsjaar aangegaan. Zij worden automatisch verlengd voor een
volgend verenigingsjaar, tenzij het lidmaatschap volgens het bepaalde in art. 6 der statuten voor 31 december van het
lopende jaar wordt opgezegd.

 1. Contributieplichtig zijn de leden genoemd in art. 4.l.; 4.2.a.; 4.2.b.; en 4.3. der statuten. Voor deze leden
  geldt, dat per maand en vóór of uiterlijk op de eerste dag van de komende maand, de contributie betaald en/of
  t.n.v. de penningmeester moet zijn overgemaakt. In overleg met de penningmeester kan eventueel in een veelvoud
  van maanden de contributie worden overgemaakt, echter met dien verstande dat ten alle tijden aan het eerder
  bepaalde wordt voldaan.
 2. Vóór 1 Februari van ieder verenigingsjaar dient de jaarlijkse bondscontributie te zijn voldaan.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen met individuele leden, dus nimmer groepsgewijs, regelingen te
  treffen met betrekking tot de door hen te betalen contributies.
 4. De in lid 5 bedoelde regelingen kunnen bestaan in het verlenen van uitstel van betaling en ook in geheel of
  gedeeltelijke kwijtschelding.
 5. Voordat een lid contributieplichtig is kan een proefperiode van maximaal 3 maanden gelden.

 

Wanbetaling/Wangedrag.

Artikel 9.

 1. Leden die in gebreke zijn de door hen verschuldigde contributie te voldoen worden éénmaal schriftelijk, gericht
  aan hun laatste aan de vereniging opgegeven adres tot betaling aangemaand, waarbij een uiterste termijn wordt
  gesteld, binnen welke aan de betreffende verplichting moet worden voldaan.
 2. Leden die nalatig zijn zich te gedragen of te houden aan het gestelde in de statuten of reglementen worden
  hiervan door het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht.
 3. Wanneer binnen de in lid 1 gestelde termijn niet aan de betreffende verplichting is voldaan of wanneer van
  herhaald wangedrag kan worden gesproken kan het bestuur, met onmiddellijke ingang, het lid voor een bepaalde
  tijd schorsen, totdat een definitieve uitspraak door het bestuur is gedaan.
 4. Een schorsing kan voor minimaal 1 week en maximaal 3 maanden worden uitgesproken en zal schriftelijk aan het
  betreffende lid ken­baar worden gemaakt, met inachtneming van het bepaalde in art. 7 der statuten.

 

Royement.

Artikel 10.

Indien een lid reeds tweemaal geschorst is geweest kan het betreffende lid bij een derde maal, met onmiddellijke ingang
door het bestuur voor royement worden voorgedragen aan de ALV. Overeenkomstig het gestelde in artikel 6 en 7 der
statuten.

Beroep.

Artikel 11.

Alleen na een schriftelijk verzoek aan het bestuur kan een lid als bedoeld in art 9 en 10 tijdens een buitengewone
bestuursvergadering mondeling beroep aantekenen. Bedoelde buitengewone bestuurs­vergadering dient uiterlijk binnen twee
weken te worden gehouden, na datering van het schriftelijk verzoek. Datum, plaats en tijd zullen schriftelijk aan het
lid worden meegedeeld. Indien het betreffende lid niet op deze vergade­ring verschijnt, vervalt het recht op beroep
doch met inachtneming van het bepaalde in art. 7 der statuten. Beraadslagingen van het bestuur omtrent schorsing en/of
voordracht tot royement kunnen gehouden worden in afwezigheid van het betreffen­de lid. Uitspraak dient onmiddellijk na
afloop van de beraadslagingen aan het lid te worden meegedeeld, terwijl tevens de uitspraak schriftelijk zal worden
bevestigd. Bij schorsing wordt het lid alle rechten ontzegd overeenkomstig het bepaalde in art. 3.2.

 

Einde van het lidmaatschap bij royement.

Artikel 12.

 1. Een lidmaatschap eindigt in geval van royement op de datum waarop de beslissing door de ALV daaromtrent
  definitief is genomen.
 2. De contributieplicht van het geroyeerde lid eindigt op de laatste dag van de maand waarin de definitieve
  beslissing met betrekking tot zijn royement is genomen.

 

Het bestuur.

Artikel 13.

 1. Uit en door de stemgerechtigde leden van de vereniging wordt op de jaarlijkse ALV een bestuur gekozen van
  tenminste 3 meerderjarige leden, dat met de leiding van zaken betreffende de vereniging is belast.
 2. Indien in het bestuur een tussentijdse vacature ontstaat, wordt hierin zo spoedig mogelijk voorzien middels een
  ALV. Het in vorige alinea vermelde is niet van toepassing indien de vacature ontstaat twee maanden vóór de ALV
  (jaarvergadering).

Vacatures kunnen ontstaan wegens:

 1. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
 2. verhindering van de uitvoering van zijn functie, door een verblijf elders, indien dit-langer duurt dan 3
  maanden.
 3. door schriftelijk bedanken voor de bestuursfunctie.
 4. aftreding volgens rooster.
 5. Het rooster van aftreden is bepaald als volgt:

in de even jaren: in de oneven jaren:

voorzitter secretaris

2e secretaris 2e voorzitter

penningmeester 2e penningmeester

Zij kunnen zich allen terstond herkiesbaar stellen.

 

De voorzitter.

Artikel 14.

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen met inachtneming van het bepaalde in art. 15 lid 5 der statuten.
 2. De voorzitter geeft de overige gekozen bestuursleden hun bevoegdheden als hij geraden acht.
 3. De bestuursleden zijn met betrekking tot de uitoefening van hun taak en bevoegdheden slechts verantwoording aan
  de voorzitter schuldig en kunnen niet ter zake door de ALV ter verantwoording worden geroepen tenzij uit de
  statuten of het HHR anders blijkt.
 4. De taak van de voorzitter bestaat uit de leiding van de gehele gang van zaken der vereniging en omvat onder
  meer:
 5. het behandelen van alle aangelegenheden der vereniging voor zover deze niet bij statuten aan een ander orgaan
  der vereniging zijn voorbehouden.
 6. het beheer en de beschikking over de gelden der vereniging met inachtneming van de beperkingen als opgenomen in
  statuten en reglementen.
 7. het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot zijn handelingen als bedoeld in sub b.
 8. het aanbieden van een begroting en het bepalen van contributies, eventuele extra heffingen e.d.
 9. het leiden van algemene ledenvergaderingen, c.q. het voorzien in de leiding daarvan.
 10. het uitbrengen van verslag aangaande de activiteiten der vereniging.
 11. het aannemen van leden en geassocieerden.
 12. de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte, één en ander met inachtneming van het daaromtrent
  bepaalde in de statuten.

 

De Secretaris.

Artikel 15.

De secretaris van het bestuur is met inachtneming van de hem door de voorzitter gegeven richtlijnen belast met het
bijeenroepen van leden en bestuursvergaderingen, het bijhouden van notulen dezer vergaderingen en het voeren der
correspondentie, waarvan hij afschrift houdt, alsmede met de verzorging van het archief der vereniging en het
samenstellen van het jaarverslag. Voorts houdt hij in overleg met de wedstrijdcommissie een register bij, waarin de
door de vereniging gewonnen trofeeën zijn vermeld, met plaats, jaar en datum. Tenslotte houdt hij het in art. 4.8. der
statuten bedoelde register bij.

 

De Penningmeester.

Artikel 16.

 1. De penningmeester is met inachtneming van de hem door de voorzitter gegeven richtlijnen belast met het beheer
  der geldmiddelen.
 2. Hij vermag rechtsgeldig ten name van de vereniging kwiteren.
 3. Hij doet geen contante betalingen dan tegen kwitantie, voor zover zulks gebruikelijk is.
 4. Hij is bevoegd tot het doen van betalingen voor zover die tot de normale uitgaven van de vereniging behoren of
  wanneer daartoe speciale machtiging van de voorzitter is bekomen, met dien verstande dat voor betalingen die €
  100,- (één honderd euro) te boven gaan, toestemming van het bestuur nodig is, welke toestemming in de notulen
  van de bestuursvergadering vermeld moet staan.
 5. Hij is belast met het bijhouden der kasboeken van de vereniging.
 6. Voorts is hij belast met het opstellen en uitbrengen op de ALV van een financieel jaarverslag waarin rekening
  en verantwoording wordt afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
 7. Tenslotte is hij belast met het opstellen en uitbrengen op de ALV van een begroting voor het komende boekjaar.

 

Artikel 17.

De penningmeester is ter beoordeling van de ALV tegenover de vereniging verantwoordelijk voor het beheer der
geldmiddelen van de vereniging, alsmede voor het bedrag of bedragen, waarover hij in strijd met het bepaalde in art. 16
heeft beschikt, tenzij de betreffende uitgave op gezag van de voorzitter is geschied.

 

Algemene Ledenvergadering.

Artikel 18.

 1. Met inachtneming van het bepaalde in art. 12 der statuten worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo vaak
  als het bestuur dit wenselijk acht.
 2. De voorzitter stelt de agenda van de ALV vast, behalve in het geval als bepaald in art. 12.4. der statuten.
 3. De ALV staan onder leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger. Hij is belast met het handhaven van de
  orde en bepaalt de regels volgens welke de vergadering wordt gehouden. Hij opent, schorst en sluit de
  vergadering, geeft en neemt het woord, sluit de debatten en neemt die maatregelen die hem ter verzekering van
  een goed verloop van de vergadering wenselijk voorkomen.
 4. Hij regelt tenslotte de wijze van stemming voor zover de statuten of dit HHR daaromtrent geen beslissende
  bepalingen bevatten.

 

 

Stemrecht.

Artikel 19.

 1. Alle leden kunnen in een ALV een stem uitbrengen en wel ieder lid één stem.
 2. Voor jeugdleden (junioren en aspiranten) geldt, dat zij zich eventueel kunnen laten vertegenwoordigen door een
  ander stemgerechtigd senior lid, met inachtneming van punt 3 in dit artikel, of door één der wettige
  vertegenwoordigers (ouders of verzorgers), welke direct gerechtigd is het stemrecht van het afwezige jeugdlid
  te vertegenwoordigen.
 3. Afwezige leden kunnen zich op een ALV bij stemmingen, middels een schriftelijke, door hen ondertekende
  volmacht, doen vertegenwoordigen door één ter vergadering aanwezig lid, zulks met inachtneming van het bepaalde
  in art. 13 lid 4 der statuten.
 4. De in lid 3 bedoelde volmachten dienen voor aanvang van de vergadering bij het bestuur bekend te zijn. De
  voorzitter kan bij stemmingen de overlegging van de volmachten, krachtens welke (mede) stem wordt uitgebracht,
  vorderen.

 

Jaarvergadering.

Artikel 20.

 1. Bij de oproep tot de jaarvergadering als bedoeld in art.12.2 der statuten wordt het jaarverslag alsmede het
  financieel verslag bedoelt in art.12 der statuten en art.16.6 van dit reglement meegezonden, evenals een
  afschrift van het in art.11.4. der statuten bedoelt verslag van de kascommissie
 2. Goedkeuring door de ALV van het financieel verslag heeft de décharge van de voorzitter en penningmeester met
  betrekking tot het door hen gevoerd financieel beheer ten gevolge.
 3. Tot uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering hebben leden het recht kandidaten voor de vacatures in het
  bestuur en/of commissies in te dienen, echter met schriftelijke toestemming van de kandidaat.

 

Commissies.

Artikel 21.

 1. Commissieleden worden in principe door het bestuur benoemd en zijn derhalve te alle tijden verantwoording
  schuldig aan het bestuur tenzij de statuten en dit reglement anders bepalen.
 2. Commissies hebben ten alle tijden een adviserende stem.
 3. De vereniging kent de volgende commissies:
 • Kascommissie
 • Kantinecommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Jeugdcommissie
 • Materiaalcommissie
 • Redactiecommissie
 • Onderhoudscommissie clubgebouw

Kascommissie.

Artikel 22.

 1. Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging staat onder controle van een kascommissie, die de jaarlijkse
  rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en daarvan verslag uitbrengt, welk verslag tezamen met
  het financieel verslag, als bedoeld in art. 12 der statuten, ter kennis van de leden wordt gebracht.
 2. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur en worden
  benoemd door de ALV. De leden dienen per jaar van één persoon gewisseld te worden, met dien verstande dat zij
  slechts tweemaal achtereenvolgens als zodanig fungeren.

Kantinecommissie.

Artikel 23.

 1. Het dagelijks beheer van de kantine van de vereniging staat onder controle van een kantinecommissie, die
  verantwoording aan het bestuur verschuldigd is.
 2. Zij zullen er op toe zien, dat er gehandeld wordt conform het gestelde in het Bestuursreglement ‘alcohol in de
  kantine’ Zij stellen een schoonmaak- en bardienstrooster op en houden toezicht op de uitvoering hiervan.
 3. Bij het verlaten van de accommodatie vergewist zich de laatst aanwezige of alle lichten en andere elektrische
  apparatuur is uitgeschakeld, tussendeuren zijn gesloten, activeert de alarminstallatie en sluit de toegangsdeur
  af.
 4. De kantinecommissie bestaat uit tenminste drie leden, waarvan één lid deel uitmaakt van het bestuur van de
  vereniging en worden benoemd tijdens de ALV.

 

Wedstrijdcommissie.

Artikel 24.

 

Deze commissie bestaat uit twee of meer leden. Zij beschikken over het recht van delegatie, na uiteraard overleg met de
gedelegeerden, van hun rechten en verplichtingen.

Deze houden o.a. in:

 • het organiseren, leiden en jureren van wedstrijden, die binnen verenigingsverband worden verschoten.
 • De wedstrijdreglementen zullen voor iedere wedstrijd, mits niet nader omschreven in het HHR, voor aanvang van
  de wedstrijd ter kennis van de deelnemende schutters worden gebracht. Afdelingswedstrijden,
  Kringkampioenschappen, Persoonlijke Kampioenschappen, overige wedstrijden, welke onder auspiciën van de NHB
  en/of afdeling worden verschoten. In overleg met de betreffende besturen zal getracht worden op korte termijn
  de respectievelijke reglementen op schrift te laten vastleggen.

 

Overige taken;

 • het selecteren, c.q. aanzoeken van schutters, welke in de geplande wedstrijd de Voltreffers het best kunnen
  vertegenwoordigen.
 • het bekendmaken via publicatiebord en/of clubblad van:
  • schietkalender der NHB en/of afdeling.
  • invitaties tot deelname aan onderlinge wedstrijden, c.q. toernooien.
  • andere activiteiten, zoals demonstratieverschietingen, e.d.

Ook die activiteiten, die niet direct relateren aan de wedstrijd zelf, vallen onder de verantwoording/toezicht van deze
commissie, zoals:

 • Overleg met de materiaalcommissie inzake blazoenen, balen, bokken e.d.
 • Overleg met de kantinecommissie en penningmeester inzake barbezetting tijdens geplande wedstrijden.
 • Vervoersafspraken bij wedstrijden NIET op onze schietaccommodatie(s).
 • Info redactiecommissie betreffende resultaten van de verschoten wedstrijden.

 

Jeugdcommissie.

Artikel 25.

Deze commissie bestaat uit twee of meer leden. Zij beschikken over het recht van delegatie, na uiteraard overleg met de
gedelegeerden van hun rechten en verplichtingen.

Deze houden o.a. in:

 • Het trainen en begeleiden van de jeugd en aspirant-schutters van de vereniging.
 • Het aanleren van de gedragsregels en discipline van de jeugd bij wedstrijden en trainingen
 • Het gebruik en onderhoud van eigen schietmateriaal
 • Het aanleren van de schiettechnische kant van de sport en wedstrijdmentaliteit.

Tevens wordt aan de jeugdcommissie de organisatie van transport toegewezen bij wedstrijden welke buiten de gemeente
Schagen worden verschoten (in overleg met de wedstrijdcommissie). Het opstellen van een jeugdplan in overleg met het
bestuur, zodat zowel binnen de vereniging als naar buiten één gedragslijn gevolgd kan worden. Het vertegenwoordigen van
de jeugd bij afdelings-, bonds- en bestuursvergaderingen. Het in overleg met de materiaalcommissie zorgdragen voor
voldoende trainingsmateriaal, voor toekomstige jeugdleden. Hierbij wordt verwezen naar het artikel betreffende
oefenmateriaal onder de materiaalcommissie.

 

Materiaalcommissie.

Artikel 26.

Deze commissie bestaat uit twee of meer leden. Zij beschikken over het recht van delegatie, na uiteraard overleg met de
gedelegeerden van hun rechten en verplichtingen.

Deze houden o.a. in:

 • Het beheer en onderhoud van alle verenigingseigendommen, op schiet gebied.
 • Registratie van deze (mobiele) verenigingseigendommen.
 • Inventarisatie hiervan, minimaal 2 x per jaar, waarbij een ondertekende lijst overlegd dient te worden t.b.v.
  het financieel jaarverslag.
 • Begroting materiaalkosten i.o.m. de penningmeester voor het komende jaar.
 • Begroting aan te schaffen inventaris of andere duurzame middelen.
 • Toezicht op uitvoering van onderstaand artikel:

Ten behoeve van nieuwkomers stelt de vereniging het eerste jaar oefenmateriaal ter beschikking, zolang de voorraad
toereikend is. Na dit jaar is men verplicht tot aanschaf van een eigen uitrusting. Indien dit door omstandigheden niet
mogelijk is, dient men een huur voor het oefenmateriaal per maand te voldoen van € 3,00 voor een jeugd lid en € 5,00
voor een volwassen lid.

 

Redactiecommissie.

Artikel 27.

Deze commissie bestaat uit twee of meer leden. Zij beschikken over het recht van delegatie, na uiteraard overleg met de
gedelegeerden van hun rechten en verplichtingen. Deze houden o.a. in:

 • Het redigeren ven een verenigingsblad, dat hoofdzakelijk bedoeld is om de leden van de vereniging te informeren
  van gebeurtenissen, die binnen de vereniging en/of afdeling plaats vinden.
 • Het verwerken van diverse soorten kopij, die door de leden ter publicatie worden aangeboden.
 • q Het publiceren van diverse vernieuwingen, verslagen van bijgewoonde vergaderingen van afdeling en/of bond.
 • Het publiceren van uitslagen, die via de wedstrijdcommissie, als kopij zullen worden aangeboden.

 

Onderhoudcommissie.

Artikel 28.

Deze commissie bestaat uit twee of meer leden. Zij beschikken over het recht van delegatie, na uiteraard overleg met de
gedelegeerden van hun rechten en verplichtingen. Deze houden o.a. in:

 • Het (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, conform een van te voren opgezet
  onderhoudsplan, welk door het bestuur is goedgekeurd of door besluiten in de ALV zijn genomen.
 • Zij zijn verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging aangaande voortgang van de werkzaamheden en
  geïnvesteerde middelen en gelden.

 

Bestuursreglement ‘alcohol in de kantine’

Artikel 29.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Punt 1 Begripsbepalingen

 1. a) Alcoholhoudende dranken:

Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 1. b) Sociale Hygiène:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden,
normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en-
misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en
gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor
Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en
ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 1. c) Leidinggevenden:

Het bestuur heeft ten minste twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit
van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de
vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden
in de kantine.

 1. d) Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert.
Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Punt 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

– Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

– Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

– Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de
vereiste leeftijd heeft bereikt.

– Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of
zedelijkheid.

– Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan personen, welke worden verdacht onder invloed te zijn
van alcohol.

– Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verdacht worden onder invloed te zijn van alcohol of andere
psychotrope stoffen.

Punt 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien
  de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het
  bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en
  horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement
  treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning
  aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op
  gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met
  onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Punt 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig
die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie
verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Punt 5 Huis- en gedragsregels

 1. Uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken, met minder dan 15% alcohol, mogen worden verstrekt aan
  verenigingsleden en personen, welke door de vereniging zijn uitgenodigd de accommodatie te betreden.
 2. Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt:

– aan personen jonger dan 18 jaar;

– indien 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar;

– Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd, tijdens het uitoefenen van hun functie;

– Personen, welke fungeren als chauffeur bij het vervoer van schutters.

 1. Leidinggevende en barvrijwilligers drinken in principe geen alcohol gedurende hun bardienst.
 2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te nuttigen in de kantine of elders op het
  terrein van de vereniging.
 3. Het is niet toegestaan om de in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de
  kantine.
 4. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondje van
  de zaak
  , zijn niet toegestaan.
 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen, met meer dan het wettige toegestane promillage alcohol in hun lichaam,
  aan het verkeer deelnemen.

Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

 1. Personen die agressief- of ander normafwijkend gedrag vertonen worden, na waarschuwing, door de dienstdoende
  leidinggevende of barvrijwilliger uit het verenigingsgebouw verwijderd.
 2. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije dranken gepromoot,
  door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende dranken.

Punt 6 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning en wel elke:

Maandag van 19.30 tot 23.30

Donderdag van 20.00 tot 23.30

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 (jeugd training)

Zondag van 14.00 tot 17.30

Op andere dagen en tijden, indien verenigingsactiviteiten, conform artikel 10 lid 3, plaats zullen vinden.

 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:

14.00 tot 17.00 en van 20.00 tot 23.30 uur.

Indien verenigingsactiviteiten, conform artikel 10 lid 3, plaats zullen vinden mag na verkregen toestemming van het
bestuur hiervan afgeweken worden.

Punt 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

– zijn tenminste 18 jaar oud;

– hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;

– staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en

– zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige
verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat
minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

 

Punt 8 Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen
  worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Punt 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de
  leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine.

Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

 1. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter
  kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de
  regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker
  (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van haar sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en
  het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij
  gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt
  het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of
  de Keuringsdienst van Waren.

 

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Punt 10 Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3.
  bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden
  gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal
  hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de
  activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna
  onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen
  geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:

– wedstrijden;

– trainingen;

– overige activiteiten van de vereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het
bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de
ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

 1. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name
  het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden
  gesteld.
 2. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere
  horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

Punt 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de
  leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor
  de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.
 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden
  onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond.

Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers.

Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale
afdeling ingediend worden.

 1. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de
  klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de
  indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 2. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is
  er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond
  zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste
  klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van
  NOC*NSF.

Reglementen m.b.t. gebruikmaking van door de vereniging beschikbaar gestelde faciliteiten en m.b.t. jaarlijkse
evenementen.

 

Schietreglement.

Artikel 30.

 1. Op de binnenbaan wordt geschoten op 25 of 18 meter vanaf een ‘meet’. Indien noodzakelijk op kortere afstand,
  zulks te bepalen door een instructeur. Op de buitenbanen op afstanden volgens het FITA reglement of andere
  gepubliceerde reglementen.
 2. Wanneer er geschoten wordt mag niemand zich begeven tussen de meet en de doelschijven, op welke baan dan ook.
 3. Diegenen die niet schieten, dienen zich tenminste 2 meter achter de meet op te houden.
 4. Het is verboden een pijl op de boog te plaatsen, anders dan aan de meet en in de richting van de doelen. Ook
  het trekken van de boog achter de meet is verboden indien zich personen bevinden tussen de trekrichting en de
  wanden.
 5. Materialen van anderen mogen nooit gebruikt of uitgeprobeerd worden zonder toestemming van de eigenaar.
 6. De begeleiding van beginnende schutters kan door het bestuur in handen van een instructeur worden gesteld.
 7. Junioren, aspiranten, nieuwe leden en introducés schieten uitsluitend onder toezicht van een instructeur c.q.
  seniorlid.
 8. Bij het verlaten van de banen vergewist zich de laatst vertrekkende of alle lichten en andere elektrische
  apparatuur is uitgeschakeld.
 9. Gebruikte materialen dienen op/in de daarvoor bestemder plaats te worden opgeborgen en de barbenodigdheden
  schoon en netjes achtergelaten.
 10. De vereniging is niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of beschadigingen van persoonlijke
  eigendommen van schutters of gasten.
 11. Tijdens wedstrijden wordt het toezicht op de banen in handen gesteld van een wedstrijdleider of commissie.
 12. Deze dient er op toe te zien, dat de reglementen strikt worden nageleefd en zal alle middelen aanwenden om de
  veiligheid op de baan te waarborgen.
 13. De wedstrijdleider draagt zorg voor een vlotte gang van zaken d.m.v. fluit en/of lichtsignalen.
 14. Er mag alleen geschoten worden als de baan is vrijgegeven door een daartoe bevoegd persoon d.m.v. een
  fluitsignaal of groen licht en er zich geen personen op de banen bevinden.
 15. Wanneer met opzet of nalatigheid enig materiaal van een schutter of van de vereniging beschadigd wordt, is
  volle nieuwwaarde verschuldigd. Beschadigingen aan de baan of materialen tot de baan behorend, dienen volgens
  reparatiekostenrekening te worden vergoed.
 16. Bij overtreding wordt gestraft met schorsing van de wedstrijd. Mogelijk, indien e.e.a. ernstig gevolg heeft,
  tot schorsing van het lidmaatschap.

 

Prijzen.

Artikel 31.

De vereniging stelt prijzen beschikbaar voor bepaalde wedstrijden van het verenigingsprogramma. De trofeeën door de
vereniging behaald, kunnen nimmer vervreemd worden. Verenigingstrofeeën zijn die prijzen, waarbij voor deelname aan de
betreffende wedstrijd(en) de inschrijving c.q. inschrijvingsgelden door de vereniging in overleg met de uit te zenden
schutters is geregeld. Bij het ontbreken van een herinneringsmedaille zal de vereniging voor een passende substitutie
zorgdragen.

 

Keizer c.q. Koningswedstrijden.

Artikel 32.

Eenmaal per jaar zal in het voorjaar het Koningschieten plaatsvinden op de binnenbanen. Koning is hij of zij die over
60 pijlen het hoogste aantal punten vergaart.

Er wordt als volgt geschoten:

25 meter, 2 x 3 proefpijlen, 10 x 3 pijlen.

Pauze, eventuele integratie van jeugd schut(s)ters en van baan wisselen (elke schutter schuift 2 banen op, de baan voor
aspiranten niet meegerekend).

18 meter, 2 x 3 proefpijlen, 10 x 3 pijlen.

Recurve- en compoundschutters schieten tegen elkaar met als verschil de blazoenen en puntentelling.

Recurveschutters schieten de 25 meter op een 60 cm blazoen, normale telling.

Compoundschutters schieten de 25 meter op een meervoudig 40 cm blazoen (Las Vegas of Dutch Target), telling 6 t/m 10
punten.

Jachtschutters schieten op een 60 cm blazoen, normale telling.

Recurveschutters schieten de 18 meter op een 40 cm blazoen, normale telling.

Compoundschutters schieten de 18 meter op een meervoudig 40 cm blazoen (Las Vegas of Dutch Target), telling 6 t/m 10
punten met zogeheten ‘inner-ten’.

Jachtschutters schieten op een 60 cm blazoen, normale telling.

De baanindeling zal geschieden middels loting. Bij gelijk eindigen van twee of meer schutters zal de beslissing over de
Koningstitel geschieden conform het FITA reglement.

De vereniging kent de titel Keizer. Keizer is hij of zij die drie achtereenvolgende jaren Koning is geworden en er GEEN
Keizer is/was. Is er reeds een Keizer, dan kan hij of zij die drie achtereenvolgende jaren Koning is geworden de Keizer
uitdagen voor een Keizerduel.

Het Keizerduel zal binnen 6 weken na het Koningschieten verschoten worden, conform de regels welke gelden bij het
Koningschieten, met dien verstande, dat de schutter met het hoogste aantal punten de nieuwe Keizer wordt. De Keizer is
gerechtigd de wedstrijd om de Koningstitel mee te schieten, echter het resultaat blijft buiten mededinging.

Wanneer het bovenstaande in aanmerking genomen, de Koning verliest en hij of zij het jaar daarop weer Koning wordt, kan
hij of zij de Keizer weer uitdagen tot een duel. Wanneer hij of zij het jaar daarop geen Koning wordt vervalt uiteraard
het recht de Keizer uit te dagen. De vereniging bezit een wisseltrofee voor de Konings-wedstrijd, welke immer in het
bezit van de Vereniging blijft. Daarnaast wordt nog een herinneringsmedaille, -beker of -bokaal uitgereikt tijdens
iedere Koningswedstrijd, aan de respectievelijke Koning. Voor iedere Keizerverschieting zal een bokaal worden
uitgereikt aan de winnaar van dit duel, terwijl de verliezer een herinneringsmedaille, -beker of -bokaal zal ontvangen.
Naast de wisseltrofee voor de Koning zijn er nog prijzen te behalen voor 5 Ridders (2e, 3e,
4e,
5e en 6e in de uitslagenlijst).

 

De junioren schieten om de Nar- en Pageprijzen, op 18 meter.

30 pijlen + 2 x 3 proefpijlen vooraf.

Recurve- en Compounsschutters schieten om de Page prijs.

Recurveschutters schieten op een 40 cm blazoen, normale telling.

Compoundschutters schieten op een meervoudig 40 cm blazoen (Las Vegas of Dutch Target), telling 6 t/m 10 punten met
zogeheten ‘innerten’.

Jachtschutters schieten op een 60 cm blazoen, normale telling, om de Nar prijs.

De aspiranten schieten om de Jokerprijzen, indien mogelijk gelijktijdig met de junioren en senioren op een aparte baan.

30 pijlen + 2 x 3 proefpijlen vooraf.

Recurveschutters schieten op een 60 cm blazoen, normale telling.

Compoundschutters schieten op een 40 cm blazoen, normale telling.

 

Dartshoot.

Artikel 33.

Afstand ±12 meter.

Er wordt geschoten op blazoenen van ±100 x 100 cm.

Op iedere baan staan teams van 2 personen.

 1. Elk schiet drie proefpijlen, te richten op een vrij punt op het blazoen.
 2. Daarna een vierde pijl te richten op de roos. Het team welk daar het dichtst bij komt, begint de wedstrijd.
 3. Er wordt begonnen met 301, 501 of 1001 punten.
 4. Er wordt begonnen met aftellen met de eerste pijl die in de dubbele zone valt. (Deze pijl moet er vol in vallen
  zonder de randen te raken.)
 5. Om te eindigen moet de laatste pijl in de dubbele zone geschoten worden, welke het totaal op nul terugbrengt.
  Beide schutters tellen.
 6. Het team dat het minste aantal pijlen nodig heeft om op nul te eindigen is winnaar.
 7. Heeft men meer punten gescoord dan nodig is dan telt deze beurt in het geheel niet. Bij de volgende beurt
  begint men weer bij het laatste totaal.
 8. Er geldt geen voordeel schutter. In grensgevallen telt het grootste trefpunt (vlak).

Het laatste woord heeft de scheidsrechter. Er kan nooit één schutter op de baan staan

(altijd een heel team).

Winter “Bier Competitie”

Artikel 34.

Te beginnen op de eerste maandag in Oktober en te eindigen op de laatste maandag van April zal de wintercompetitie
plaats vinden. +

Dit betekent een periode van 7 maanden waarin ca. 30 maandagen zullen vallen.

Enige regels ten aanzien van de wintercompetitie zijn de volgende:

 1. De wedstrijden worden op de binnenbanen ver­schoten telkenmale op Maandagavond.
 2. Schietafstand 25 Meter.
 3. 30 pijlen, 3 pijl systeem.
 4. Aanvang wedstrijd ca. 20.30 uur
 5. Voor het eindresultaat zullen de 12 beste schietresultaten gelden. Hierdoor wordt enigszins gegarandeerd dat
  alle leden aan deze competitie kunnen meedoen, óók degenen die wegens werkzaamheden niet alle maandagen
  aanwezig kunnen zijn. Ieder lid mag natuurlijk meer dan de vereiste 12 wedstrijden schieten (dan zullen de 12
  beste resultaten gelden voor het eindresultaat).
 6. Na afloop van iedere wedstrijd behoren de resultaten bekend gemaakt te worden bij de wedstrijdleiding.
 7. Buiten deze competitie vallen de resultaten van onderlinge wedstrijden die na de wedstrijdserie voor de
  wintercompetitie verschoten worden. Voor wat betreft de uit te reiken prijzen na afloop van de competitie kent
  men de volgen kwalificaties toe:
 8. Beste schutter over 12 wedstrijden (Wisselprijs).
 9. 5 prijzen volgens een door het bestuur te bepalen handicapsysteem.

 

Slotbepalingen.

Artikel 35.

Wijziging Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 36.

 1. In het HHR van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de ALV, waartoe
  is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het HHR zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot HHR wijzigingen hebben gedaan, moeten
  tenminste 15 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
  woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
  dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
  toegezonden.
 3. Een besluit tot HHR wijziging behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een HHR wijziging treedt meteen na stemming, tijdens de ALV hierover, in werking.

 

Interpretatie.

Artikel 37.

Bij onduidelijkheid van Statuten en HHR, alsmede in die gevallen waarin dit of andere reglementen niet voorzien,
beslist de Voorzitter.

PRIVACY-REGLEMENT

BEHEER PERSOONSGEGEVENS BIJ DE HANDBOOGVERENIGING DE VOLTREFFERS (HdV)

INLEIDING

HdV verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking
van persoonsgegevens door de vereniging.

HdV verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking
van persoonsgegevens door de vereniging.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s
e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het
digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om
alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als de Voltreffers. Met ingang van 25
mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die
de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe de
Voltreffers voldoet aan de wetgeving.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS:

HdV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens
waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of
geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.

WAAROM GEGEVENSBESTANDEN:

HdV verzamelt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Het bijhouden van een ledenbestand
 • Het rondsturen van digitale informatie (zoals wedstrijdinformatie; informatie mail over de
  Algemene Ledenvergadering, het clubblad)
 • Het bijhouden van contributie-betalingen
 • Het bijhouden van contactgegevens van de leden

LEDENBESTAND:

Voor het ledenbestand worden verzamelt bondsnummer, naam, geboortedatum, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer
alsmede e-mail adres. Tot slot wordt in het ledenbestand bijgehouden wanneer men lid is geworden en wanneer het
lidmaatschap is beëindigd.

Het ledenbestand wordt beheerd door de secretaris. Toegang tot het ledenbestand hebben de bestuursleden. Het
ledenbestand is een digitaal bestand, waarvan het moederbestand zich op de computer van de secretaris bevindt. Deze
computer is beveiligd met up-to-date antivirus software. Het delen van informatie uit het ledenbestand met de
bestuursleden geschiedt op basis van een specifiek verzoek van een bestuurslid en geschiedt per e-mail. Alleen de
secretaris mag een kopie van het volledige ledenbestand aanhouden (back-up).

De verwerkingen die plaatsvinden in het ledenbestand betreffen:

 • inschrijven
 • adreswijziging
 • uitschrijving

Volgens art. 3 van de statuten kan men alleen lid van HdV worden indien men ook lid is van de NHB. Gegevens uit het
ledenbestand worden daarom gedeeld met de Nederlandse Handboog Bond (NHB) ten behoeve van hun ledenadministratie. De
gegevens die gedeeld worden zijn naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode en
woonplaats. De NHB beheerd deze gegevens volgens hun eigen Privacy Regelement.

Nieuwe leden worden in het aanmeldformulier gevraagd of zij zich op de hoogte hebben gesteld van de Statuten en het
Huishoudelijk Regelement, waarin dit privacy reglement is opgenomen.

Leden kunnen de informatie welke over hen in het ledenbestand is opgeslagen opvragen of laten wijzigen. Dit kunnen zij
doen door een mail of brief te sturen aan de secretaris.

VRAGEN, KLACHTEN OF DATALEKKEN:

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HdV kunt u terecht bij de secretaris van de
vereniging.

HdV heeft de secretaris aangewezen als functionaris die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De secretaris
is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer
0615475231 of per mail: bestuur@voltreffers.net

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

De HdV streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit privacystatement. Op de website van HdV, onder Algemene Voorwaarden, is altijd het meest recente
statement beschikbaar.